Exhibitions

Current ExhibitionV

Upcoming ExhibitionsV

  • There are no upcoming exhibitions at the moment.

Previous ExhibitionsV

ANNEMIEKE ALBERTS Framing the Landscape

06 April 2019 - 04 May 2019

Finissage: Saturday 4 May | 15:00 - 17:00h

Backspace: Bert Loerakker

In de nieuwe serie schilderijen van Annemieke Alberts gaat het om het landschap, en wel het creëerde landschap. Alberts raakte op haar fietstochten gefascineerd door dit fenomeen. Zo ontstond het landschap als een inspiratiebron voor een nieuwe serie schilderijen. Behalve dat de aanblik ervan schoonheid en ontspanning biedt, geeft het ook inzicht in hoe wij Nederlanders met onze omgeving omgaan. Hoe we de natuur beleven. Maar ook hoe we onze directe omgeving inrichten. Hoe we kleine paradijsjes willen maken van onze tuinen. Ze zag ons landschap als een product van regelzucht en organisatiedrang. Haaks daarop staat een romantisch verlangen naar echte natuur, naar iets dat groots, onvoorspelbaar en onbegrijpelijk is. Het landschap dat Caspar David Friedrich schilderde. Maar waar we toch de behoefte voelen dat onvoorspelbare te beheersen. Hoe dat parallel loopt met het schilderen zelf, als proces, was een nieuwe ontdekking. Daaruit is deze serie vrije landschappen in een kader ontstaan.

Zij kiest hierbij voor onderwerpen uit haar belevingswereld, en probeert de bespiegeling van een gebeurtenis vast te leggen.  Waar Alberts vroeger binnen- en buitenruimtes schilderde, die met elkaar in verbinding stonden, lijkt zij nu te zoeken naar de oneindiger ruimte, die het landschap biedt. Haar bewegingen zijn nu vrijer, zie het schilderij The Announcement, waar het hele landschap langs lijkt te komen. Alberts laat meer gaan, laat stukken open, die verder niet worden ingevuld.

Het werk van bijvoorbeeld Jacob van Ruisdael  was bij het maakproces van invloed op het kijken naar geschilderde landschappen. In tegenstelling tot schilders uit die tijd gaat het bij dit werk niet zozeer om de herkenbaarheid van een bepaalde plek.   Alberts lijkt de werkelijkheid naar haar hand te zetten door verschillende waarnemingen over elkaar heen te zetten en gebruik te maken van elementen die je niet direct kunt thuisbrengen. Uiteindelijk gaat het alleen nog maar om het schilderen zelf en laat zij het onderwerp los.

Annemieke Alberts (Krommenie, 1963)
Annemieke Alberts volgde de lerarenopleiding Tekenen in Amsterdam. Haar deelname aan de Zomerexpositie 2011 in het GEM Den Haag, waar zij de juryprijs won, betekende haar doorbraak bij het grote publiek. Het jaar daarop kreeg zij een solo-expositie in Pulchri Studio. In datzelfde jaar nam zij deel aan de talentenjacht De nieuwe Rembrandt en was zij een van de deelnemers aan een expositie in de Victory Gallery in Portland (VS). 2012 was ook het jaar dat Roger Katwijk voor het eerst Alberts’ geschilderde open binnenruimtes in zijn galerie liet zien. Ruimtes in een stedelijke omgeving omringd door kantoorgebouwen, die zich weerspiegelden in de ruiten van winkels en een enkele ijssalon. Die presentatie verliep dermate succesvol dat Roger Katwijk haar werk daarna op diverse kunstbeurzen toonde. In de volgende jaren had Alberts diverse succesvolle solotentoonstellingen. In 2015 nam zij deel aan een groepstentoonstelling in het Mondriaanhuis te Amersfoort en aan de kunstmanifestatie Symposion te Gorinchem. Recent toonde Alberts haar werk op het Salon’18 , Rietveldpaviljoen Amersfoort. Het werk van Alberts is opgenomen in diverse bedrijfscollecties zoals het VU medisch centrum, Erasmus Medisch Centrum, DELA, Triodos Bank.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The new series of paintings by Annemieke Alberts centers the landscape, specifically the created landscape, an ongoing source of fascination born of her regular cycling outings. In addition to the meditative beauty, her paintings have a specific perspective that gives insight into how the Dutch function within nature, how they experience and influence it, how they attempt to create small oases of their green spaces. Alberts sees our landscape as as a result of the desire for structure and organisation. In direct and ongoing contradiction, there is also the romantic desire for real nature, something far more immense, unpredictable and enigmatic, landscapes as might have painted by Caspar David Friendrich. The parallel of control and the unpredictable was for Alberts the discovery that frames this series of landscapes.  

Alberts chose subjects within her personal frame of reference and experience, capturing the events in a reflective manner. Whereas Alberts previously painted inside and outside spaces, she is now more drawn to the boundlessness of space inherent to landscapes. The brushstrokes have become looser, more free, as can been seen in The Announcement, where the full scope of the scene looms into view. Alberts leaves more to the imagination, with elements left intriguingly unfilled.

For historical perspective, the work of Jacob van Ruisdael influenced how painted landscapes are interpreted. In contrast to painters from that time, Alberts’ work is far less about the immediate and pressing recognisability of a given place. Alberts chooses to manipulate reality, overlapping different observations and using atypical elements. Ultimately her work reverts to the process of painting itself, and the subject is far less material

Annemieke Alberts (Krommenie, 1963). Annemieke Alberts pursued a teacher training in drawing in Amsterdam. Her participation in the 2011 Summer Exhibition in the GEM The Hague, during which she was awarded the jury prize, marked her breakthrough and reach to a larger public. The following year she received a solo exhibition at Pulchri Studio. In the same year, she also took part in the talent show De Nieuwe Rembrandt and was one of the participants in an exhibition at the Victory Gallery in Portland (Oregon, USA). Roger Katwijk first showed Alberts ’painted open spaces in his gallery that year; spaces in an urban environment enclosed by office buildings, reflected in the windows of shops and a single ice cream parlor. The presentation was so successful that Roger Katwijk subsequently showed her work at various art fairs. Alberts continued her success with several solo exhibitions in the following years. In 2015, she was featured in a group exhibition in the Mondriaanhuis in Amersfoort as well as in the art manifestation Symposion in Gorinchem. Alberts recently showed her work at the Salon ’18, Rietveld Pavilion Amersfoort. Alberts' work is included in various corporate collections such as the VU medical center, Erasmus Medical Center, DELA, and Triodos Bank.

Artworks

Little Paradise
The Announcement